var array_str='{"10":{"20":{"1":["\u041f\u0440\u0435\u0437\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f \u0416\u0424\u041a \u00ab\u041f\u0410\u041d\u0422\u0415\u041e\u041d\u00bb","20.10.2016","\/prezentaya-zhfk-panteon.html",null]},"19":{"1":["\u041f\u0440\u0435\u0437\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f \u0416\u0424\u041a \u00ab\u041f\u0430\u0442\u0440\u0438\u043e\u0442\u043a\u0438\u00bb","19.10.2016","\/prezentaciya-patriotki.html",null]}},"11":{"10":{"1":["\u041f\u0440\u0435\u0437\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f \u0416\u0424\u041a \u00ab\u0428\u0418\u041a\u00bb","10.11.2016","\/prezentaciya-zhfk-shik.html",null]}}}'